Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Ο αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται πλήρως το τίμημα πώλησης των παραπάνω εμπορευμάτων.
  2. Η κυριότητα και η νομή των εμπορευμάτων παρακρατείται από τον πωλητή μέχρι την πλήρη και εμπρόθεσμη εξόφλησή τους από τον αγοραστή.
  3. Ο αγοραστής δεσμεύεται να αντιμετωπίσει την παρούσα ως εμπιστευτική και να μην αποκαλύψει το περιεχόμενό της σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του πωλητή.
  4. Σε περίπτωση που ο αγοραστής αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων ειδικής παραγγελίας ή κατασκευής ή σχεδιασμού, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης της καταβληθείσας προκαταβολής.
  5. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ανέκκλητα την πλήρη απόδειξη της οφειλής του στον πωλητή από αντίγραφα των εμπορικών βιβλίων του πωλητή καθώς και από έγγραφα που εκδίδει ο πωλητής από τα εμπορικά του βιβλία (κίνηση καρτέλας πελάτου με το συνολικό οφειλόμενο ποσό του αγοραστή στον πωλητή, εκδοθέντα τιμολόγια, αποδοχές προσφορών κ.α.).
  6. Ο αγοραστής δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει υποδειχθεί από τον αγοραστή ή δρα εντός της επιχείρησης του αγοραστή ή σε τόπο παράδοσης ή παραλαβής των εμπορευμάτων τον οποίο υπέδειξε ο αγοραστής, η υπογραφή του τρίτου αυτού προσώπου, θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο κατέχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του αγοραστή και το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή, ακόμη και χωρίς την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπώνυμου, σφραγίδα). Ως εκ τούτου, oαγοραστής δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ως προς την πλήρη και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων και το οφειλόμενο τίμημα.
  7. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή.
  8. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας .
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.

Προσωπικά δεδομένα.
H SAVE VOLT  τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.E.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός E.E.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην   SAVE VOLT χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτην , με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Διαγραφή από το Newsletter.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον

στέλνοντας ένα email με θέμα ‘Διαγραφή από τη λίστα σας’ στο info@savevolt.gr.

Cookies

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

H SAVE VOLT  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα  μας

H SAVE VOLT  δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους πελάτες της

Ασφάλεια συναλλαγών.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της SAVE VOLT διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.